Voor wie?

INTER-PSY Begeleidt is er voor mensen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere leefgebieden. Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische stoornis, maar dit is geen vereiste voor de begeleiding. Onze expertise ligt onder andere in het begeleiden van kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS, AD(H)D, angstklachten, depressieve klachten en emotieregulatie problematiek. Daarnaast bieden we gezinsbegeleiding. INTER-PSY Begeleidt biedt ambulante begeleiding en geen behandeling. Voor behandeling moet er doorverwezen worden naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

INTER-PSY Begeleidt kent contra-indicaties die gebaseerd zijn op onze expertise en begeleidingssetting. Wij screenen hierop bij de aanmelding en bij aanwezigheid van contra-indicaties stemmen we af met de verwijzer en cliënt welke mogelijkheden tot begeleiden we eventueel wel zien. Enkele voorbeelden van onze contra-indicaties:

  • Verslaving
  • Suïcidaliteit
  • Agressieproblematiek
  • Matige en ernstige verstandelijke beperking
  • Acute psychotische problematiek
  • Zorgmijding
  • Kortdurende praktische begeleiding
  • Begeleiding waarbij de ADL overgenomen moet worden
  • Gebrek aan motivatie

Aanmeldroute

De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw). Daarom moet een inwoner voor diens aanmelding eerst contact leggen met de gemeente. De gemeente bespreekt met de inwoner wat diens ondersteuningsbehoefte is en welke organisatie daar het beste bij past. Als er getwijfeld wordt of INTER-PSY Begeleidt de meest passende organisatie is om de begeleiding op te pakken, kan de gemeente contact leggen met de aanmeldcoördinator via deze knop.

Als INTER-PSY Begeleidt de meest passende organisatie is, verwijst de gemeente of het zorgkantoor de inwoner naar ons door. Daarvoor stelt zij een indicatie op voor een bepaald aantal uren of een type product en een bepaald termijn. Als de aanmelding bij ons binnenkomt, screent de aanmeldcoördinator of wij de begeleiding kunnen bieden wat de inwoner nodig heeft. Vervolgens komt diegene op onze aanmeldlijst.

Begeleidingsproces

Zodra de begeleiding kan starten, komt jouw ambulant begeleider op het eerste huisbezoek. Daarbij maken jullie kennis en teken je de benodigde documenten. Vervolgens stellen jullie samen een begeleidingsplan op, waarmee jullie dieper in gaan op jouw ondersteuningsvragen. Daaraan worden SMART-doelen gekoppeld, waarmee jullie aan de slag gaan. Klik hier voor voorbeelden welke begeleiding wij bieden voor kinderen en jeugdigen en voor volwassenen. De begeleiding wordt minstens ééns per halfjaar geëvalueerd.

Volwassenen Kind en Jeugd

Kosten

In veel gevallen dien je een eigen bijdrage te betalen. Dit verloopt via het CAK. Kijk hier op de website van het CAK voor actuele informatie hierover.

De cliëntenraad

Bij INTER-PSY is er een cliëntenraad actief. De leden hiervan behartigen de belangen van onze cliënten. Voorstellen tot nieuwe besluiten binnen de organisatie die cliënten treffen, gaan eerst langs deze cliëntenraad. De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@inter-psy.nl.